Chilungununo chakajanwa

Chivunduka yakali ngoma yakayetwa abasilumamba bamaKore Kore Kabazwa ku Gunuuswa. Yakali kulyeedelela ayilikke kaikunkulika, pesi mansiku kailomba maulu abanyama bamusokwe kutegwa iyendeende. Yakali muvwimi ulampuwo chakuti ikuti yakujaya yakali kuwaabila bantu boonse nyama. Choonse chiindi alufu lwamwami mupati watatu chakali kubbaluka chibambo chaChivanduka awalokwakali kujeegwa muntu, wakali kufundwa chikumba chakali kuba nchenchicho nchakali kubambwa.

 

Ategwa baTonga bakasolwedwe aSiambese bakali baitola Chivunduka kakuli mbobulumbu bwabo mukugwasya baGove (Gobi) munkondo yabo yakazwidilila maningi mukulwana abaNsangwe chiindi nebakali bayanda mutelo wabo akuyanda kuzibwa. &shyp; Mwami wabaTonga oyu Siambese wakatola Chivunduka oyu mutala a Lwizi akuyombubikka muchimumbwa chazilyo kwabusiku buyo. Kubuchedo Chivunduka wakaloboka kulila kwake kwakamvwikkwa kubbazu lyamulonga. BaTonga bakabweza masumo abo akumutobela Chivunduka. Nebakamweenzya kunkomwe yamulonga bakamuyasa kayabukunkulika. Bulowa amalili akazwa muzilonda zya Chivunduka pesi lwakwe wakakunkulukila mumaanzi akuchija. Wakayamba akuyozwida akwiinka amulonga, ume kayabusunkuta azilonda zyakwe kaswini ,ngu, ngu, ngu', chakaba chitondeezyo kubaNsangwe kuti bakazundwa kunkondo. Chivunduka wakabulika chiindi chaLobengula aboobo tachimvwikki kuzwida eelyo.